Vroegbehandeling

Bij Basalt zien we een grote diversiteit aan jonge kinderen waarbij sprake is van een ontwikkelingsachterstand als gevolg van een aangeboren of niet-aangeboren aandoening. De ontwikkeling van de basisvaardigheden zoals kruipen, zitten, staan, lopen, spelen en praten staan daarbij centraal. Bij sommige kinderen is de aandoening al bekend, bij andere kinderen moet de diagnose nog gesteld worden.

Tijdens de revalidatiebehandeling kijken we naar de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Dit gebeurt in de vorm van poliklinische revalidatie. Uw kind komt in dat geval één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum. Afhankelijk van de behoeften van uw kind wordt behandeling individueel of in groepsverband gegeven. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van behandelaars die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van jonge kinderen. 

 • Individuele behandeling

  Wanneer uw kind vooral persoonlijke begeleiding nodig heeft, biedt Basalt individuele therapie. Bij individuele behandelingen komt uw kind op verschillende dagen en tijden van de week voor behandeling bij één of meerdere behandelaars. Uw kind wordt dan behandeld door bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut, pedagogisch medewerker of fysiotherapeut. Zo kan een fysiotherapeut uw kind bijvoorbeeld helpen om bewegingsvormen te ontdekken die de motoriek stimuleren.

  Groepsbehandelingen

  Kinderen kijken naar elkaar en trekken zich vaak aan elkaar op. Groepsbehandelingen samen met andere kinderen binnen een dag(deel)programma kunnen daarom extra effectief zijn, zeker wanneer deze afgewisseld worden met individuele therapie. De activiteiten tijdens een groepsbehandeling dragen bij aan de persoonlijke doelen van uw kind. Soms zijn de doelen binnen een groep heel specifiek, zoals communicatie, weerbaarheid of schoolse vaardigheden. Tijdens de groepsbehandelingen wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van uw kind.

 • Voor jonge kinderen hebben we op al onze kinderrevalidatie locaties twee tot drie dagdelen per week plek op onze therapeutische peutergroep. Binnen deze groepsbehandeling wordt uw kind begeleid en behandeld door een team van behandelaars met verschillende specialismen. Met elkaar, en samen met uw kind, werken zij aan de behandeldoelen. Ook ouders worden bij de behandeling van hun kind op de TPG betrokken. Family centered care noemen we dat. Het doel hiervan is om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren, zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en deze zo optimaal mogelijk te leren benutten.

  Voor elk kind maken we een behandelplan. De benodigde therapieën en vastgestelde doelen worden geïntegreerd binnen het programma van de groep. Ook individueel kan uw kind therapie krijgen. Het behandelteam bestaat uit verschillende soorten behandelaars zoals een orthopedagoog/psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, en een pedagogisch medewerker. Eindverantwoordelijke is de revalidatiearts, hij/zij heeft regelmatig overleg met het behandelteam.  

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Gouda en Leiden (zie film)

 • Sommige jonge kinderen hebben na een hersenbeschadiging een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of nauwelijks gebruiken. Tijdens onze mini CIMT-BiT groepsbehandeling stimuleren we juist het gebruik van de aangedane arm en hand.

  CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy. Bij deze therapievorm draagt het kind een slofsokje om de niet-aangedane hand. Op die manier stimuleren we het kind om juist de aangedane arm en hand te gebruiken. BiT staat voor Bimanuele Training. We oefenen namelijk specifiek met beide handen (bimanueel) en niet alleen met de aangedane hand. Maximale inzet van de aangedane arm en hand staat hierbij centraal.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft

 • Sommige jonge kinderen hebben na een hersenbeschadiging een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of nauwelijks gebruiken. Deze kinderen kunnen terecht in de Piratengroep. Verkleed als piraat die ‘gewond’ is geraakt krijgen de kinderen een mitella om de goede arm, zodat zij spelenderwijs leren om de mogelijkheden van hun aangedane arm te benutten. Verkleed als piraat die ‘gewond’ is geraakt krijgen de kinderen een mitella om de goede arm, zodat zij spelenderwijs leren om de mogelijkheden van hun aangedane arm te benutten. Behalve deze Constraint Induced Movement Therapie (voorkeurshand in de mitella) passen we in de Piratengroep ook bimanuele training toe, waarbij de kinderen tweehandig werken. Zij worden daarbij gestimuleerd door onze ervaren ergotherapeuten, fysiotherapeuten en pedagogisch medewerkers. De groep bestaat uit vijf of zes kinderen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

 • Tijdens de ouder-kindgroep leren ouders de revalidatiezorg kennen en leren zij hun kind zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Alle disciplines (bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie) zijn tijdens de ouder-kindgroep aanwezig. Elke week komt er een bepaald thema aan bod. De thema’s zijn gericht op de motorische ontwikkeling, communicatie, opvoeding, spel, eten-drinken en/of prikkelverwerking van uw kind. Samen met u worden de observatiepunten en/of doelen voor uw kind gesteld en gaat u onder begeleiding van het behandelteam spelenderwijs met uw kind aan de slag. Bij de nabespreking kijken we samen met u hoe u de doelen ook thuis kunt toepassen.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft, Gouda, Zoetermeer.

 • Tijdens de carrousel worden ouders en kind in ons revalidatiecentrum gezien door verschillende behandelaars van een multidisciplinair behandelteam. De behandelaars zijn gedurende een of twee uur in wisselende combinaties voor u beschikbaar. De carrousel vindt plaats in een uitdagende en stimulerende oefenruimte. In dezelfde ruimte worden ook andere kinderen gezien, de behandelaars wisselen tussen de verschillende gezinnen. Het doel van de carrousel is om samen met u te kijken naar wat uw kind kan en welke mogelijkheden er zijn om de vaardigheden van uw kind uit te breiden. Met elkaar onderzoeken we hoe u uw kind kunt stimuleren en dit kunt toepassen in de dagelijkse routine van uw gezin. Dit doen we aan de hand van uw hulpvragen.

  Locatie(s): Delft, Gouda, Zoetermeer.

 • Hydrotherapie, ofwel therapie in water, is een extra toevoeging op de behandeling van uw kind en kan ingezet worden bij verschillende hulpvragen. Het drijfvermogen het water vermindert de invloed van de zwaartekracht. Hierdoor hebben kinderen met jeugdreuma bijvoorbeeld minder last van hun gewrichten en kunnen kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand met meer vrijheid bewegen. Er is een grote variatie aan activiteiten mogelijk in het water, waardoor het uithoudingsvermogen en de spierkracht van de kinderen getraind wordt.

  Locatie(s): Leiden, Gouda, Delft, Den Haag

 • Tijdens de pre-schoolgroep leren we kinderen van 3 tot 5 jaar praktische vaardigheden ter voorbereiding op de schooltijd. Uw kind oefent bijvoorbeeld in langere afstanden lopen, naar de wc gaan, op de beurt wachten, voor zichzelf opkomen, samenwerken, spelen, knippen, plakken, boekjes kijken en kleuren sorteren. Afhankelijk van de behoefte van uw kind zijn hierbij een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist betrokken. Ook kijken wij of er eventueel extra hulp of voorzieningen nodig zijn op de toekomstige school. Ouders helpen we om te bepalen wat hun kind extra nodig heeft om op school te kunnen functioneren. De pre-schoolgroep bestaat uit ongeveer 6 kinderen.

  Locatie(s): Gouda

 • De therapeutische beweeggroep (soms ook peutergym of gymgroep genoemd) is bedoeld voor kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand die baat hebben bij groepstherapie. Bijvoorbeeld kinderen die straks naar de basisschool gaan, of naar een reguliere beweeggroep of sportclub willen.

  In de beweeggroep staat het samen bewegen van ouders/verzorgers en het kind voorop. Tijdens de groepsbehandeling geven wij u informatie omtrent de ontwikkeling van uw kind. Ook ontvangt u tips over hoe u de volgende stappen in de motorische ontwikkeling kunt stimuleren. Hierbij richten we ons op motorische vaardigheden en activiteiten uit het dagelijkse leven zoals aan- en uitkleden. Als ouders krijgt u tips hoe u zelf thuis verder kunt oefenen met uw kind, op alle vlakken rondom de fijne en grove motoriek. Ook beurtgedrag, aandacht, opdrachtgerichtheid, interactie ouder-kind en kinderen onderling komen aan bod. De groep bestaat uit 2 tot 5 kinderen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Leiden, Gouda (op aanvraag), Zoetermeer.

 • In de revalidatie zien wij kinderen met aandoeningen waarbij sprake is van een verminderd zelfvertrouwen, verminderde bewegingservaring, verminderd lichaamsbewustzijn en angst. Sherborne samenspel kan helpen om uw kind een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden te geven, zodat het de controle uit handen durft te geven en het zichzelf aan anderen durft toe te vertrouwen. Dit doen we door het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind door middel van bewegingsspelvormen. Sherborne Samenspel is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. 

  Ouders/verzorgers hebben een belangrijke rol in het Samenspel. U en uw kind zijn actief samen bezig, onder begeleiding van minimaal één opgeleide begeleider. Tijdens Samenspel bieden we lichaamsgerichte spelactiviteiten waarbij uw kind gestimuleerd wordt in het nemen van initiatief, door deze te benoemen en te bekrachtigen. Ook is er aandacht voor samenwerken, zorgdragen voor elkaar, elkaar imiteren en het omdraaien van de rollen. Individueel wordt afgestemd hoeveel sessies Sherborne samenspel voor u en uw kind wenselijk zijn.

  Locatie(s): Delft

 • Tijdens de eetgroep werken we aan het verbeteren van het eetgedrag van uw kind. Dit gebeurt onder begeleiding van een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een orthopedagoog/psycholoog en logopedist en eventueel een pedagogisch medewerker, ergotherapeut en fysiotherapeut. Binnen de eetgroep wordt veelal gewerkt via de SOS (Sequential, Oral, Sensory) Approach to Feeding methodiek. Bij deze benadering staat een rustige opbouw vanuit de zintuigelijke en motorische ontwikkeling centraal. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

  Locatie(s): Den Haag, Gouda, Delft

 • Tijdens deze cursus voor ouders leert onze logopedist woord ondersteunende gebaren aan ouders en andere verzorgers die bij het kind betrokken zijn. Het kind is hier zelf niet bij aanwezig. De cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten die tijdens de avonduren in ons revalidatiecentrum plaatsvinden.  

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Gouda, Leiden