Dossier opvragen


Uw kind heeft als patiënt van Basalt recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

1. Inzage in zijn/haar dossier of een afschrift daarvan.
Uw zoon of dochter kan zijn of haar dossier inzien via patiëntenportaal Mijn Basalt.  HIj/zij kan ook een kopie of een download krijgen. Deze is aan te vragen door het Formulier ‘Opvragen dossier’ in te leveren bij het medisch secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt. Zij kunnen ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2. Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens.
Uw kind heeft het recht om bepaalde informatie uit zijn/haar dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in het dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet. Hij/zij heeft ook het recht om delen van het dossier af te laten schermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor de gezondheid en behandeling van uw kind beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor uw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kan gedaan worden op dezelfde manier doen als bij punt 1.

3. Recht om te weten wie in zijn/haar dossier heeft gekeken

Uw zoon of dochter heeft recht om te weten:

  • wie bepaalde informatie in diens dossier heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum;
  • Wie bepaalde informatie in het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum.

Hij/zij kan hiervan een overzicht van ons krijgen. 

4. Nabestaanden hebben wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  1. wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  2. wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  3. ‘voor een ieder’ als deze een zwaarwegend belang aannemelijk kan maken;

Ouders en voogd van een overleden kind < 16 hebben recht op inzage na overlijden van het kind, tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap.