Over Basalt

 

 

Basalt vindt haar oorsprong in twee zeehospitia aan de Hollandse kust. In Kijkduin en Katwijk werden deze herstellingsoorden opgericht voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. De frisse lucht vanuit zee bevorderde hun herstel. Uit deze zeehospitia kwamen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum voort. Sophia Revalidatie is als Stichting Sophia opgericht op 11 mei 1879 ter nagedachtenis aan koningin Sophia als tehuis voor kinderen in Scheveningen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum is in 1908 opgericht als onderdeel van het Rotterdamsch Zeehospitium. In 1945 veranderde de naam in Rijnlands Zeehospitium. Twee revalidatiecentra met een gedeelde oorsprong aan zee vormen nu samen de rots in de branding voor patiënten uit de regio Zuid-Holland.

‘De rots in de branding’ is letterlijk Basalt. De kust tussen Kijkduin en Katwijk wordt beschermd door pieren van basaltsteen die de kracht van de golven breken en het zeewater in goede banen leiden. Basalt is het stollingsgesteente dat voortkomt uit het vuur van vulkanen en verenigt de energie van aarde en vuur. De steen heeft een ongekende stevigheid en wordt om die reden gebruikt voor de veiligheid van onze kust. Golfbrekers zijn gemaakt van basalt, de steen wordt gebruikt in kademuren, strandhoofden en dijken. In constructies die de weerstand bieden aan zee en wind. Basalt zorgt dus voor verbinding, verankering, samenhang en balans. Dezelfde waarden biedt ons revalidatiecentrum haar patiënten.

Ontstaan bij zee met de helende werking van zeelucht. Een rots in de branding voor patiënten en samenwerkingspartners. We drijven op het vuur, de passie, van onze medewerkers. Daarbij past de naam Basalt. Waar energie uit alle elementen samenkomt, ontstaat kracht. De kracht van revalidatie.

Basalt is hét expertisecentrum van Zuid-Holland voor complexe, medisch specialistische revalidatiezorg.

Onze medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg van ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving kunnen participeren. De revalidatie geven wij vorm samen met onze patiënten. Elke behandeling is erop gericht de lichaamsfuncties te versterken en het dagelijks functioneren, het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie te optimaliseren. Daarbij stimuleren we patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht te vergroten en weer eigenaar te worden over hun leven.

Ook zelf verleggen wij onze grenzen door voortdurende innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze zorg, op basis van patiëntervaring, behandelresultaat en wetenschappelijk onderzoek. Wij nemen de regie in de revalidatiezorg. Zo zorgen we voor de beste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Samenwerking is het kenmerk van revalidatiezorg.

Met tien vestigingen in de regio zijn we altijd dichtbij.

 

Onze missie

Basalt is hét erkende expertisecentrum  voor medisch specialistische revalidatiezorg in de regio. Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen in kracht te laten groeien, zodat zij (weer) in de samenleving kunnen meedoen. Net als onze patiënten bereiken wij ons doel door voortdurend onze grenzen te verleggen. Ons streven is het om het elke dag net iets beter te doen. 

Wij behandelen patiënten met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening:

  • door het aanbieden van (complexe) medisch specialistische revalidatiebehandelingen
  • door het voortdurend vernieuwen van de revalidatiezorg en
  • door een voortrekkersrol in te nemen in het netwerk van de revalidatiezorg: voor, tijdens en na de revalidatiebehandeling

Onze visie

Bij Basalt geven wij de revalidatiezorg samen met onze patiënten vorm. Daarbij is ons doel het in kracht laten groeien van de patiënt, zodat hij of zij kan meedoen in de samenleving. 

We hebben alle specialisten onder één dak, wij werken nauw samen met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen in de Zuid-Hollandse regio om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft. Ook hechten wij veel belang aan het innoveren van de zorg. Op die manier verhogen we de waarde van zorg voor de patiënt en brengen gelijktijdig zorgkosten terug.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Basalt heeft een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak en houdt daarbij integraal toezicht op de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, de bestuurbaarheid van de organisatie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De volledige visie op toezicht zoals opgesteld door de Raad van Toezicht leest u hier.
 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits 
Voorzitter
Professor Gynaelocologische Oncologie UMCU
 
Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende
Vice-voorzitter
Advocaat-partner Nysingh
 
De heer dr. A. Notermans
Raad van Bestuur Espria
 
Mevrouw M. Fokma
Raad van Bestuur NKI/AVL
 
De heer drs. A.G.J. van Marle
Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland 
 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundend Eenheden zijn belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit Drs. W (Willem) Wiegersma. 


Drs. W. (Willem) Wiegersma

Voorzitter Raad van Bestuur

Willem Wiegersma is sinds 1 april 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur van Basalt en haar voorgangers. Basalt is formeel ontstaan op 1 januari 2019 uit de fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie. Met zijn komst heeft het traject van de fusie met alle bijkomende veranderingen een vlucht genomen, vanuit zijn visie heeft Basalt haar huidige vorm gekregen. 

Willem Wiegersma studeerde bestuurskunde en bedrijfskunde aan de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit en volgde verschillende masterclasses aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Vanuit zijn bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond bekleedde hij verschillende directieposities in de zorg, namelijk in het Eramus MC, ETZ en VUmc. Het verbinden van mensen en organisaties in de zorg is hierbij zijn rode draad. 

“Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum hadden ieder afzonderlijk ruim honderd jaar ervaring in de revalidatie. Al deze ervaring samen vormen het Basalt van vandaag. Een organisatie van zorgprofessionals die als één team rond de patiënten staan om ervoor te zorgen dat zij na een ongeval, ziekte of aangeboren aandoening de regie weer oppakken en weer eigenaar worden over hun leven. Om die opdracht als Basalt goed te vervullen, opereren wij dichtbij de zorg in de ziekenhuizen en adviseren wij tot aan de zorg weer thuis. Onze expertise over de volledige weg die leidt naar herstel is een belangrijk onderdeel van het landelijk zorgnetwerk. Een goede financiële en bestuurlijke organisatie waarborgen die continuïteit en daarmee de kwaliteit van onze zorg.”

 

Basalt is het resultaat van de fusie tussen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC). Beide organisaties beschikken over het HKZ-keurmerk voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg, Basalt dus ook. Dit betekent dat het werk zo is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de kennis van de behandelaars up-to-date te houden, de privacy van patiënten te waarborgen en de effecten van behandelingen te meten. 
Ook als Basalt zullen we voortdurend onze kwaliteit en veiligheid verbeteren, zodat we het keurmerk behouden. Een onafhankelijke, externe organisatie controleert regelmatig of wij nog aan de eisen voldoen. 

Basalt neemt ook deel aan de Revalidatiecheck (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Zorgkaart Nederland. Daarmee geven wij online inzicht in de kwaliteit van onze zorg en de ervaringen van onze patiënten.
 
Heeft u een suggestie of klacht? Dan kunt u een suggestie- of klachtenformulier invullen.   

Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel binnen alle locaties van Basalt. Veiligheid is voor de patiënten, medewerkers en bezoekers de belangrijkste voorwaarde in de omgang met elkaar. We dragen zorg voor een veilige behandelomgeving en doen ons uiterste best om eventuele risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken. Dit doen we op verschillende manieren.

Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Onze organisatie heeft het certificaat voor het landelijke VeiligheidsManagementSysteem (VMS) behaald. Het geeft aan dat Basalt (voorheen het RRC en Sophia Revalidatie) een systeem heeft waarmee veiligheidsrisico’s voor patiënten doorlopend gesignaleerd worden, verbeteringen doorgevoerd worden, beleid goed wordt vastgelegd, geëvalueerd en aangepast.

Meldcode Huiselijk Geweld

Basalt werkt volgens de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode ondersteunt hulpverleners in het omgaan met signalen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Het doel is geweld te voorkomen of indien mogelijk zo snel mogelijk te stoppen.

Wat als het mis gaat?

Alle medewerkers van Basalt worden gestimuleerd om onvoorziene en mogelijk schadelijke gebeurtenissen met patiënten direct te melden via het meldsysteem zodat direct actie ondernomen kan worden. Door gebruik te maken van dit meldsysteem kunnen we bedreigingen voor patiëntveiligheid opsporen en verhelpen, proces- en systeemfouten achterhalen, leren van eerdere ervaringen en preventieve maatregelen nemen.

De VIM Adviescommissie (Veilig Incident Melden) neemt alle gemelde incidenten na afronding nog eens door. Eventueel doet zij navraag naar de afhandeling van het incident of de ingestelde verbeteracties. Deze adviescommissie kan eventuele trends signaleren en overlegt met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. 

Calamiteit

Wanneer het een zeer ernstig incident of een calamiteit betreft, zijn we verplicht om de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierover te informeren. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Dit betekent dat ook bij een ernstige verwonding, complicatie ten gevolge van onzorgvuldig handelen, ziekenhuisopname (na incident) of blijvende invaliditeit er een melding dient te worden gedaan bij de IGJ.
Om meer openheid te geven over het aantal bij de IGJ gemelde incidenten en hoe wij daarmee omgaan, plaatst Basalt informatie over het afgelopen jaar vanaf heden op de eigen website. Alle ziekenhuizen hebben afgesproken deze openheid te bieden. Met overigens wel de waarborg om de informatie zodanig te presenteren dat deze niet te herleiden is naar een specifieke gebeurtenis of patiënt.

Het RRC heeft in 2017 geen calamiteiten gemeld bij de IGJ. In 2017 zijn er bij het Sophia Revalidatie drie calamiteiten gemeld bij de IGJ. Het betrof hier twee valincidenten en één incident met betrekking tot wondzorg, allen met nadelige gevolgen voor de patiënt.

Openbaarheid Calamiteiten Sophia Revalidatie

Commissies

Binnen Basalt zijn verschillende commissies actief om de verschillende veiligheidsthema’s te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan een Infectie Preventie Commissie. 

 

Basalt wordt gezien als een autoriteit in de Medisch Specialistische Revalidatie. Vak- en dagbladen besteden aandacht aan de expertises van onze mensen. Alle pers en mediaverzoeken worden in behandeling genomen door onze woordvoerder. Onderwerpen kunnen zijn:

  • het aanvragen van een interview of contact met medewerkers
  • fotografie, film- of geluidsopnames
  • radio- en televisieopnames

U kunt een mail sturen naar communicatie@basaltrevalidatie.nl of telefonisch contact opnemen met het team Communicatie op 070 - 3593505.  Buiten kantooruren kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer 070 - 3593593. Bij dringende zaken/verzoeken verbindt de telefoniste u door naar de woordvoerder. De telefoniste kan de woordvoerder ook vragen u terug te bellen.

Privacy

Onze patiënten (volwassenen én kinderen) hebben recht op privacy. Deze zullen wij altijd beschermen. Daarom verstrekken wij geen informatie over individuele patiënten aan de media. Wij zijn terughoudend bij aanvragen van media, waarbij patiënten moeten worden benaderd om hun medewerking te verlenen aan een interview. Aanvragen hiervoor worden in alle gevallen eerst besproken met de patiënt én behandelaar. Wij volgen hierin de richtlijnen van de AVG-wet. Lees hier ons privacyregelement.

Basalt in de media

Basalt benadert zelf ook journalisten over nieuwswaardige onderwerpen zoals een innovatieve behandeling of procedure. Deze nieuwsfeiten en media aandacht toont het belang van  is de Medisch Specialistische Revalidatie en is daarmee van waarde voor onze omgeving en onze (potentiele) patiënten.

Recente publicaties
Financieel Dagblad 25 mei 2020
Algemeen Dagblad 15 mei 2020
Dagblad Trouw 25 april 2020
Leidsch Dagblad 17 april 2020
Televisieprogramma Op1

Social media

U kunt ons volgen via social media. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten op de volgende kanalen.

Contact

Wil u toegevoegd worden aan onze perslijst? Onze nieuwsbrief ontvangen of op de hoogte gehouden worden van specifieke ontwikkelingen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar communicatie@basaltrevalidatie.nl

Naam

Basalt Stichting (statuten)
Basalt (publiek)

RSIN

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 819902974 

Stichting Basalt Fonds

De doelstelling van het Basalt Fonds is ‘het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van aan revalidatie verwante medische-en sociale zorg, alsmede van de wetenschappelijke ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, één en ander voor zover uitgaande van of van belang voor Basalt.

Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2018
Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2019
Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2020

Stichting Vrienden van Basalt

De Stichting Vrienden die al in 1953 is opgericht, heeft zich ten doel gesteld financiële middelen ter beschikking te stellen om iets extra's te kunnen doen voor patiënten.

Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2018
Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2019
Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2020​​​​​​​

ANBI
Basalt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 
Wilt u doneren? Dat kan naar Basalt, IBAN NL22RABO 0136 4290 92.

Over ‘&Basalt’
Basalt vestigt zich samen met 19 eerstelijnspraktijken in één gebouw. Onder de naam ‘&Basalt’ verbinden we Medisch Specialistische Revalidatie met eerstelijns zorg op het gebied van onder andere logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, en hand- en huidtherapie. Met het innovatieve zorgconcept ‘&Basalt’ breken we door de muren van afzonderlijke instellingen heen en creëren we een expertise- en kenniscentrum waar we gaan aantonen hoe we de meest efficiënte kwalitatief hoogwaardige poliklinische revalidatie kunnen bieden met een duurzaam karakter.

Waarom ‘&Basalt’?
Met dit innovatieve zorgconcept bieden we:
1) Snellere toegang tot goede en efficiënte zorg in een comfortabele omgeving;
2) Een proeftuin waarin aantoonbaar gaan maken wat het meest efficiënte behandelplan is om het hoofd te bieden aan toenemende uitdagingen binnen de revalidatiezorg
3) Revalidatie met een duurzaam karakter, gericht op preventie en vitaliteit.

Aangesloten eerstelijnspraktijken:

B&B Healthcare

Bioch/Van der Lans Fysiotherapie en Oefentherapie

Corpus Mens

Florence 

Fysio Duinoord

Fysioeffect

Fysiopraktijk Transvaal

Fysiotherapie de Knegt

Fysiotherapie Poeldijk

Ergotherapie Wateringseveld

Huid & Vitaal

HWW

Livit 

Logopedie Centrum José Nijboer

Manometric

Orthomedix

Prima Voeding

Robert Schilte Orthopedie

Saffier  

Xperthandtherapie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.