Privacyreglement

Zodra uw kind in een zorginstelling in behandeling is, krijgt u te maken met privacywetgeving. Hieronder lichten wij de belangrijkste punten uit ons privacyreglement toe.

Algemeen

De Raad van Bestuur van Basalt is verantwoordelijk voor de bescherming van vertrouwelijke persoonsgegevens binnen onze organisatie. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verantwoordelijk voor vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging. De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG (Europese Privacywet sinds 25.05.2018). De FG is tevens een belangrijk aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verwerken vertrouwelijke gegevens alleen als dat nodig is voor behandeling van patiënten, om medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of om onze functies als werkgever uit te voeren en om de wettelijke verplichtingen na te komen.

Uw medisch dossier

Van iedere patiënt van Basalt bestaat een elektronisch medisch dossier, waarin wij gegevens over de gezondheidstoestand van uw kind, de behandeling en de resultaten van de behandeling vastleggen.

Het medisch dossier zorgt ervoor dat wij de behandeling kunnen sturen, toetsen en evalueren. Een dossier is ook nodig bij bijvoorbeeld de overdracht naar een waarnemer. Deze heeft dan alle informatie die hij/zij over uw kind nodig heeft bij elkaar.

Basalt heeft de plicht om het dossier te beveiligen, zorgvuldig met de gegevens om te gaan en ze goed te archiveren en te bewaren. Wij verwerken vertrouwelijke gegevens alleen op adequaat afgeschermde apparatuur en systemen/applicaties. Alle rechten en plichten rond het beheer, het vastleggen en beveiligen van uw gegevens vindt u in het Privacyreglement van Basalt.

Het medische dossier van uw kind wordt 20 jaar bewaard. Op uw verzoek kunnen wij het dossier langer bewaren.

Uw rechten rond het dossier

U heeft als ouder recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

1. Inzage in het dossier of een afschrift daarvan. U kunt het dossier inzien, bij voorkeur samen met de behandelend arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven. U kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kunt u met Formulier 'Opvragen dossier' (zie kopje 'Opvragen dossier') aanvragen bij het medisch secretariaat van de afdeling waar uw kind behandeld wordt. Zij kunnen u ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2 Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens. U hebt het recht om bepaalde informatie in het dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in uw dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet.

3. U heeft ook het recht om delen van uw dossier te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor de gezondheid van uw kind en behandeling beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor uw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kunt u op dezelfde manier doen als bij punt 1. 

Toegang tot uw gegevens

Basalt heeft vastgelegd wie er wel en niet toegang hebben tot het dossier. De volgende regels gelden:

- Direct betrokkenen bij de behandeling, zoals uw arts, andere behandelaars, verpleging en bijhorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld medisch secretaresse) hebben toegang tot het dossier van uw kind. Waarnemend personeel heeft ook toegang tot het dossier tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Ieder ander mag dat pas inzien als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
- Om de privacy van uw kind te beschermen, hebben artsen, andere behandelaars, verpleegkundigen en bijbehorend ondersteunend personeel een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij niet met anderen over gegevens van uw kind mogen communiceren als dat niet in het belang is van uw behandeling.
- Een beperkt aantal gegevens uit het dossier van uw kind wordt gebruikt voor de financiële administratie en steekproefsgewijze accountantscontrole van Basalt.
- Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens naar uw zorgverzekeraar te sturen voor de controle van uw behandeling en voor rekeningen. 
- Gegevens over uw behandeling worden pas na uw ondertekende toestemming verstrekt aan derden, zoals de verwijzend medisch specialist of huisarts.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

Basalt voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van behandelmethoden. Wettelijk is geregeld dat informatie over de behandeling bij Basalt geanonimiseerd (dus zonder naam en adres) kan worden gebruikt voor dit onderzoek. Indien u uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van gegevens over de behandeling van uw kind, kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend arts.

Over onderzoek waarbij het gaat om een nieuwe of niet-reguliere behandeling, wordt u expliciet geïnformeerd en geeft u toestemming voor het gebruik van gegevens van uw kind. Wetenschappelijk onderzoek wordt alleen uitgevoerd na toetsing door de medisch ethische commissie, doorgaans van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Gegevens die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek worden alleen beschikbaar gesteld met instemming van de (ouders van) patiënt óf, wanneer het een onderzoek in het algemeen belang betreft en alleen dan wanneer zeker is gesteld dat herleiden van de persoon niet meer mogelijk is.

Uiteraard heeft u het recht om te weigeren. Dit heeft geen invloed op de verdere behandeling van uw kind. 

Klachten en vragen over dossier of privacy

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken rond het dossier en recht op privacy van uw kind, kunt u dat het beste bespreken met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is (doorgaans de behandelend arts). U kunt ook gebruikmaken van de klachtenprocedure van Basalt.

Heeft u vragen, of wilt u het Privacyreglement van Basalt opvragen? U kunt daarvoor terecht bij het medisch secretariaat van de afdeling waar u wordt behandeld.

Ook kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via het algemene nummer: 070 - 3593593.