Samenwerkingen

Om uw kind de beste bewezen zorg te bieden op het juiste moment en op de juiste plaats, hebben wij afspraken over een goede samenwerking met onder andere ziekenhuizen, scholen en kinderdagcentra.

 • De afdeling kinderrevalidatie van Basalt werkt vaak samen met scholen voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO). Uitgangspunt hierbij is één kind, één plan (EKEP keurmerk). Onderwijsdoelen en revalidatiedoelen worden steeds met elkaar besproken. Een belangrijke samenwerkingspartner is Resonans, een overkoepelende onderwijsorganisatie van verschillende speciaal onderwijsscholen in de regio. Basalt en alle samenwerkende scholen hebben hetzelfde doel voor ogen: kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Basalt zet ook therapeutische ondersteuning in bij onderwijsactiviteiten.

  • Maurice Maeterlinkschool. Basalt Delft verzorgt de revalidatiebehandelingen voor leerlingen van speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Maurice Maeterlinckschool met een lichamelijke of meervoudige beperking.
  • De Piramide. Basalt Den Haag zet behandelteams in voor de SO-leerlingen van De Piramide en VSO-leerlingen van het Piramide College, een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of langdurige ziekte.
  • De Witte Vogel. Basalt Den Haag biedt revalidatiebehandeling aan SO- en VSO-leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking bij tyltylcentrum De Witte Vogel, waar een totaal aanbod is van onderwijs en revalidatiebehandeling. Daarnaast is er voor kinderen van 0 - 4 jaar een kinderdagcentrum waar Basalt ook de revalidatiebehandelingen verzorgt.
  • De Thermiek. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen op de Thermiek, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook bieden zij passend onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die langdurig ziek zijn.
  • Praktijkcollege het Metrum. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen met een verstandelijke beperking die (zeer) moeilijk lerend zijn.
  • VSO Leystede. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel.

  Wanneer uw kind naar een van deze scholen gaat en een indicatie voor revalidatie heeft, dan zijn de behandelingen onder schooltijd. Soms vindt therapie in de klas plaats, bijvoorbeeld ondersteuning bij taalontwikkeling, picto lezen, eten en drinken, schrijven en knutselen. Andere keren is de behandeling in het revalidatiecentrum, bijvoorbeeld ergotherapie of hydrotherapie. De roosters van therapie en school zijn heel precies op elkaar afgestemd, zodat uw kind niet onnodig lessen mist en van zowel revalidatie als school zo goed mogelijk gebruik kan maken.

  Aan kinderen uit de regio die niet naar een van de samenwerkende scholen voor speciaal onderwijs gaan, biedt Basalt poliklinische revalidatiebehandeling. Dit houdt in dat uw kind één of meerdere keren per week naar Basalt komt voor behandeling of begeleiding. Waar mogelijk houden we zoveel mogelijk rekening met de schooltijden van uw kind.

  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

  Binnen het basisonderwijs bestaat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met daarin reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO) uit de regio van de clusters 3 en 4.

  Het doel van dit samenwerkingsverband is om alle leerlingen die binnen de regio wonen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Scholen binnen het samenwerkingsverband maken daarom afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

 • Basalt heeft samenwerkingsverbanden met kinderdagcentra en medisch kinderdagverblijven. Deze samenwerkingen verschillen per locatie. In onze regio’s werken we onder andere samen met Ipse de Bruggen, Middin, Citykids, de SchavuitenGemiva en 2Samen

  Combinatie opvang en revalidatie

  Door deze vorm van samenwerking kunnen kinderen die een dagdeel revalideren bij Basalt (bijvoorbeeld bij de Therapeutische Peutergroep) de rest van de dag voor kinderopvang terecht bij het kinderdagverblijf. De doelen van Basalt en van de kinderopvang worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het vervoer / verplaatsen tussen de locaties wordt door ons verzorgd. Dat geeft u, uw kind en uw gezin rust. Het kinderdagcentrum biedt opvang, ondersteuning en (verpleegkundige) zorg, zoals de 2Walvissen van 2Samen bij Basalt Den Haag. Basalt verzorgt de revalidatie.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft

  Revalidatiebehandeling op het kinderdagcentrum

  Bij deze vorm van samenwerking is de revalidatiebehandeling van uw kind door onze behandelaars op het kinderdagcentrum. Vaak werken onze behandelaars samen met eerstelijns therapeuten en pedagogisch medewerkers van het kinderdagcentrum. De behandeling richt zich meestal op advies en afstemming over behandeldoelen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

  Spreekuur op het kinderdagcentrum

  Binnen een aantal kinderdagcentra houden revalidatieartsen van Basalt regelmatig een spreekuur op locatie. Therapeuten van het kinderdagcentrum kunnen dan samen met kind en ouders hun vragen stellen over onderwerpen waar onze revalidatiearts bij betrokken is, bijvoorbeeld over aanpassingen en voorzieningen of controle van heupen of rug.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft, Gouda