Samenwerkingen

Om uw kind de beste bewezen zorg te bieden op het juiste moment en op de juiste plaats, hebben wij samenwerkingsverbanden met onder andere ziekenhuizen, scholen en kinderdagcentra.

 • De afdeling kinderrevalidatie van Basalt werkt nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO). Uitgangspunt hierbij is één kind, één plan (EKEP keurmerk). Onderwijsdoelen en revalidatiedoelen worden voortdurend op elkaar afgestemd. Een belangrijke samenwerkingspartner is Resonans, een overkoepelende onderwijsorganisatie van verschillende speciaal onderwijsscholen in de regio. Basalt en alle samenwerkende scholen hebben eenzelfde doel voor ogen: kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Basalt zet ook therapeutische ondersteuning in bij onderwijsactiviteiten.

  • Maurice Maeterlinkschool. Basalt Delft verzorgt de revalidatiebehandelingen voor leerlingen van speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Maurice Maeterlinckschool met een lichamelijke of meervoudige beperking.
  • De Piramide. Basalt Den Haag zet behandelteams in voor de SO-leerlingen van De Piramide en VSO-leerlingen van het Piramide College, een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of langdurige ziekte.
  • De Witte Vogel. Basalt Den Haag biedt revalidatiebehandeling aan SO- en VSO-leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking bij tyltylcentrum De Witte Vogel, waar een integraal aanbod is van vorming, onderwijs en revalidatiebehandeling. Daarnaast is er voor kinderen van 0 - 4 jaar een kinderdagcentrum waar Basalt ook de revalidatiebehandelingen verzorgt.
  • De Thermiek. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen op de Thermiek, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook bieden zij passend onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die langdurig ziek zijn.
  • Praktijkcollege het Metrum. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen met een verstandelijke beperking die (zeer) moeilijk lerend zijn.
  • VSO Leystede. Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel.

  Wanneer uw kind naar een van de samenwerkende scholen gaat en een indicatie voor revalidatie heeft, vinden de behandelingen onder schooltijd plaats. Soms vindt therapie in de klas plaats, bijvoorbeeld ondersteuning bij taalontwikkeling, picto lezen, eten en drinken, schrijven en knutselen. Andere keren is de behandeling in het revalidatiecentrum, bijvoorbeeld ergotherapie of hydrotherapie. De roosters van therapie en school zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat uw kind niet onnodig lessen verzuimt en revalidatie en school optimaal kan benutten.

  Aan kinderen uit de regio die niet naar een van de samenwerkende scholen voor speciaal onderwijs gaan, biedt Basalt poliklinische revalidatiebehandeling. Dit houdt in dat uw kind één of meerdere keren per week naar Basalt komt voor behandeling of begeleiding. Waar mogelijk houden we zoveel mogelijk rekening met de schooltijden van uw kind.

  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

  Binnen het basisonderwijs bestaat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met daarin reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO) uit de regio van de clusters 3 en 4.

  Het doel van dit samenwerkingsverband is om alle leerlingen die binnen de regio wonen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Scholen binnen het samenwerkingsverband maken daarom afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

 • Basalt heeft samenwerkingsverbanden met kinderdagcentra en medisch kinderdagverblijven. Deze samenwerkingen verschillen per locatie en worden op verschillende manieren vormgegeven. In onze regio’s werken we onder andere samen met Ipse de Bruggen, Middin, Citykids, de Schavuiten en Gemiva.

  Combinatie opvang en revalidatie

  Door deze vorm van samenwerking kunnen kinderen die een dagdeel revalideren bij Basalt (bijvoorbeeld bij de Therapeutische Peutergroep) de rest van de dag voor kinderopvang terecht bij het kinderdagverblijf. De doelen van Basalt en van de kinderopvang worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het vervoer / verplaatsen tussen de locaties wordt door ons verzorgd. Hiermee zorgen we voor een stabiele factor voor de kinderen en hun gezin. Het kinderdagcentrum biedt opvang, ondersteuning en (verpleegkundige) zorg. Basalt verzorgt de revalidatie.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft

  Revalidatiebehandeling op het kinderdagcentrum

  Bij deze vorm van samenwerking vindt de revalidatiebehandeling van uw kind door onze Behandelaars op het kinderdagcentrum plaats. Vaak werken onze behandelaars samen met eerstelijns therapeuten en pedagogisch medewerkers van het kinderdagcentrum. De behandeling is meestal gericht op advies en afstemming over behandeldoelen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

  Spreekuur op het kinderdagcentrum

  Binnen een aantal kinderdagcentra houden revalidatieartsen van Basalt op regelmatige basis een spreekuur op locatie. Therapeuten van het kinderdagcentrum kunnen dan samen met kind en ouders hun vragen stellen over zaken waar onze revalidatiearts bij betrokken is, bijvoorbeeld over aanpassingen en voorzieningen of controle van heupen of rug.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft, Gouda

 • In Den Haag, Delft en Gouda vormt de kinderrevalidatie een belangrijk onderdeel van de Integrale Vroeghulp (IVH). Integrale Vroeghulp is een samenwerking tussen zorgorganisaties waarmee een laagdrempelige zorgstructuur georganiseerd wordt die er op gericht is om jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen en een gericht (behandel)advies uit te brengen. Integrale Vroeghulp brengt een team van verschillende specialisten bij elkaar om ouders en kind de hulp te geven die zijn nodig hebben. Zij worden hierbij ondersteund door een trajectbegeleider.

 • De revalidatieartsen van Basalt werken nauw samen met de omliggende ziekenhuizen. Voor de zorg van en structuur rondom uw kind en uw gezin is het namelijk van groot belang dat onze revalidatieartsen snel en goed in contact staan met de kinderarts van uw kind.

  Onze revalidatieartsen zijn aanwezig tijdens speciale kinderrevalidatie-spreekuren in de ziekenhuizen, waar kinderen en hun ouders op verwijzing van hun kinderarts naartoe kunnen. Dit vindt plaats in zowel Den Haag, Leiden, Delft, Gouda als Alphen ad Rijn, Leiderdorp en Zoetermeer. Ook  participeren onze revalidatieartsen in multidisciplinaire spreekuren in de ziekenhuizen, bijvoorbeeld de Downpoli en de ByzondereKinderenpoli in Den Haag en de NMA-carrousel en Curium-LUMC in Leiden.  

 • Binnen Basalt zijn er afspraken gemaakt voor samenwerking met Bartiméus, een organisatie voor iedereen in Nederland met een visuele beperking. Om de zorg laagdrempelig en dichtbij te houden, organiseren zij speciale screeningsochtenden voor kinderen die in behandeling zijn bij Basalt. Op zo’n ochtend komen de professionals van Bartiméus naar Basalt om daar hun diagnostiek te verrichten, vragen te beantwoorden en tips en adviezen voor eventuele behandeling te geven. Dit vindt plaats op de locaties Den Haag en Gouda.

 • Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Basalt Leiden en Koninklijke Visio hebben de handen ineen geslagen op het gebied van wederzijdse doorverwijzing. Door de ontwikkeling van een multidisciplinair zorgaanbod en het aangaan van deze samenwerking ontstaat er een laagdrempelige, toegankelijke en zichtbare ketenzorg; efficiënt en kwalitatief beter.

 • Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking hebben. Met name de laatste twee groepen zien wij vaak binnen ons revalidatiecentrum. Basalt staat daarom regelmatig met Kentalis in contact over bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of doorverwijzing voor een behandeling of ondersteuning.

 • CityKids is een Medisch Kindzorg Instelling met verschillende locaties in de regio’s Rotterdam en Den Haag. In Delft is CityKids gevestigd in het gebouw van Basalt Delft. Op deze locatie biedt CityKids zorg in het verpleegkundig dagverblijf en behandeling in het ontwikkelcentrum. Door de nauwe samenwerking tussen Basalt en CityKids Delft krijgen kinderen een totaalaanbod aan zorg en behandeling onder één dak.