Veiligheid

De veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers staat bij Basalt voorop. Lees hieronder wat we allemaal doen om te zorgen voor een veilige omgeving.   

Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Basalt heeft een VMS certificaat. Met dit certificaat laten we zien dat we een systeem hebben waarmee we veiligheidsrisico’s voor patiënten steeds in de gaten houden. Wanneer er een risico is, dan passen we onze manier van werken aan.

Meldcode Huiselijk Geweld

We werken met het stappenplan van ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Het stappenplan geeft aan hoe onze medewerkers mishandeling kunnen herkennen en wat ze vervolgens moeten doen. Zo helpen we geweld te voorkomen of te stoppen.

Meldsysteem bij onveilige gebeurtenissen

Basalt zorgt ervoor dat medewerkers melden wanneer er iets gebeurt dat schadelijk kan zijn voor onze patiënten. Na een melding in het systeem kunnen we meteen in actie komen om het probleem te verhelpen. Een speciale commissie, de VIM Adviescommissie (Veilig Incident Melden), neemt alle meldingen na de afronding nog eens door om te kijken of de acties voldoende zijn om herhaling te voorkomen. De adviescommissie doet dit zo nodig in overleg met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.

Ernstige gebeurtenissen en noodsituaties

Bij zeer ernstige gebeurtenissen of een noodsituatie, zijn we verplicht om de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te informeren. Het gaat dan om gebeurtenissen waarbij een patiënt komt te overlijden of wanneer een gebeurtenis schadelijke gevolgen heeft voor de patiënt zoals een ernstige verwonding, complicatie na niet nauwkeurig te werk gaan, een ziekenhuisopname of wanneer iemand invalide raakt. Hoeveel meldingen er zijn gedaan en hoe we ermee zijn omgegaan is terug te vinden op onze website. De informatie bevat geen persoonlijke of inhoudelijke gegevens.

Commissies

Bij Basalt hebben we meerdere commissies die zich bezighouden met veiligheid. Zo hebben we bijvoorbeeld een Infectie Preventie Commissie die zich richt op het voorkómen van infecties tijdens een opname en/of behandeling in ons revalidatiecentrum.