Privacyreglement

Zodra iemand in een zorginstelling in behandeling bent, krijgt hij of zij te maken met privacywetgeving. Bij Basalt is dat niet anders. Hieronder lichten wij de belangrijkste punten uit ons privacyreglement toe. Per kopje kunt u doorklikken naar het onderwerp in de tekst.

Algemeen
Het medisch dossier van uw kind
Uw rechten rond het dossier
Toegang tot de gegevens
Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek
Vertegenwoordiging
Klachten en vragen over dossier of privacy

Algemeen

De Raad van Bestuur van Basalt is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijke persoonsgegevens van u en uw kind binnen onze organisatie. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verantwoordelijk voor alle vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging. De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG (Europese Privacywet sinds 25 mei 2018) en is een belangrijk aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wij voeren vertrouwelijke gegevens van u en uw kind in ons systeem alleen in als dat nodig is voor uw behandeling of om medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Het medisch dossier van uw kind

Net als iedere andere patiënt van Basalt heeft uw kind een elektronisch medisch dossier. Daarin leggen wij gegevens vast over zijn of haar gezondheidstoestand, de behandeling en de resultaten daarvan. Met het medisch dossier kunnen wij de behandeling van uw kind sturen, toetsen en evalueren. Een dossier is ook nodig als uw kind wordt overgedragen naar een waarnemend behandelaar. Die heeft dan alle informatie over uw kind bij elkaar.

Beveiliging

Basalt is verplicht om het dossier te beveiligen, zorgvuldig met de gegevens om te gaan en ze goed te archiveren. Wij verwerken vertrouwelijke gegevens alleen op adequaat afgeschermde apparatuur en systemen/applicaties. 
Alle rechten en plichten rond het beheer, het vastleggen en beveiligen van de gegevens van uw kind staan in het Privacyreglement van Basalt. U kunt dit ook aanvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw Esther Schuurmans: 070-3593589/06-21180806.

Het medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. Op uw verzoek bewaren wij het langer.

Uw rechten rond het dossier

Als ouder van een kind dat in behandeling is bij Basalt heeft u recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

1. Inzage in het dossier of een afschrift daarvan
U kunt het dossier altijd inzien, bij voorkeur samen met de arts of behandelaar van uw kind. Deze kan dan direct uitleg geven.
U kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kunt u met het Formulier opvragen dossier aanvragen bij het medisch secretariaat van de afdeling waar uw kind onder behandeling is. Daar kunnen ze u ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2. Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens
U mag bepaalde informatie in het dossier van uw kind laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan alleen als: 

  • er aantoonbare onjuistheden in het dossier staan
  • de informatie onvolledig is
  • de informatie niet ter zake doet

U mag delen van het dossier laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel gevolgen hebben. De afgeschermde informatie die (in de toekomst) nodig kan zijn voor de gezondheid en behandeling van uw kind is dan immers niet meer beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kunt u op dezelfde manier doen als bij punt 1).

Toegang tot uw gegevens

Basalt heeft vastgelegd wie toegang heeft tot het dossier van uw kind. Daarbij gelden de volgende regels. Toegang hebben alleen direct betrokkenen bij de behandeling van uw kind, zoals:

  • de arts
  • andere behandelaars
  • verpleging
  • bijhorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld medisch secretaresses) 

Ieder ander mag het dossier van uw kind pas inzien na uw schriftelijk toestemming vooraf. Om de privacy van u en uw kind te beschermen, hebben artsen, andere behandelaars, verpleegkundigen en bijbehorend ondersteunend personeel een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niet met anderen over gegevens communiceren als dat niet in het belang is van de behandeling van uw kind. Basalt verstrekt gegevens over zijn of haar behandeling pas na uw ondertekende toestemming aan derden, zoals de verwijzend medisch specialist of huisarts.

Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens naar de zorgverzekeraar te sturen voor de controle van de behandeling van uw kind en de bijbehorende rekeningen.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

Basalt doet toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kijken we of onze behandelmethoden echt effect hebben. Wettelijk is geregeld dat wij informatie over de behandeling van uw kind hiervoor alleen geanonimiseerd (dus zonder naam en adres) mogen gebruiken. Als u bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van gegevens over de behandeling, meldt u dit dan bij de behandelend arts van uw kind.

Als Basalt onderzoek doet naar een nieuwe of niet-reguliere behandeling, informeren wij u hier duidelijk over en vragen wij u om toestemming voor het gebruik van de gegevens van uw kind. Basalt voert alleen wetenschappelijk onderzoek dat is getoetst door de Medisch Ethische Commissie, doorgaans van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Gegevens die hiervoor nodig zijn, stellen we alleen beschikbaar met uw instemming, tenzij het een onderzoek met algemeen belang betreft. De gegevens worden in dat geval pas gebruikt als we zeker weten dat niemand de identiteit van uw kind kan herleiden. 
Als u niet wilt meedoen, heeft dit uiteraard geen invloed op de verdere behandeling van uw kind.

Vertegenwoordiging

Misschien kunt de belangen van uw kind, bijvoorbeeld rond het dossier, niet (goed) behartigen. U kunt zich dan laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door iemand die is benoemd als schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger. Dit kan een familielid of andere naaste zijn.

Klachten en vragen over dossier of privacy

Bent u niet tevreden over de gang van zaken rond  het dossier van uw kind en het recht op privacy? Bespreekt u dit dan met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is (doorgaans de behandelend arts). U kunt ook gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Deze kunt u aanvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw Esther Schuurman: 070-3593589/06-21180806.