Over Basalt

Basalt vindt haar oorsprong in twee zeehospitia aan de Hollandse kust. In Kijkduin en Katwijk werden deze herstellingsoorden opgericht voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. De frisse lucht vanuit zee bevorderde hun herstel. Uit deze zeehospitia kwamen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum voort. Sophia Revalidatie is als Stichting Sophia opgericht op 11 mei 1879 ter nagedachtenis aan koningin Sophia als tehuis voor kinderen in Scheveningen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum is in 1908 opgericht als onderdeel van het Rotterdamsch Zeehospitium. In 1945 veranderde de naam in Rijnlands Zeehospitium. Twee revalidatiecentra met een gedeelde oorsprong aan zee vormen nu samen de rots in de branding voor patiënten uit de regio Zuid-Holland.

‘De rots in de branding’ is letterlijk Basalt. De kust tussen Kijkduin en Katwijk wordt beschermd door pieren van basaltsteen die de kracht van de golven breken en het zeewater in goede banen leiden. Basalt is het stollingsgesteente dat voortkomt uit het vuur van vulkanen en verenigt de energie van aarde en vuur. De steen heeft een ongekende stevigheid en wordt om die reden gebruikt voor de veiligheid van onze kust. Golfbrekers zijn gemaakt van basalt, de steen wordt gebruikt in kademuren, strandhoofden en dijken. In constructies die de weerstand bieden aan zee en wind. Basalt zorgt dus voor verbinding, verankering, samenhang en balans. Dezelfde waarden biedt ons revalidatiecentrum haar patiënten.

Ontstaan bij zee met de helende werking van zeelucht. Een rots in de branding voor patiënten en samenwerkingspartners. We drijven op het vuur, de passie, van onze medewerkers. Daarbij past de naam Basalt. Waar energie uit alle elementen samenkomt, ontstaat kracht. De kracht van revalidatie.

Basalt is hét expertisecentrum van Zuid-Holland voor complexe, medisch specialistische revalidatiezorg.

Onze medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg van ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving kunnen participeren. De revalidatie geven wij vorm samen met onze patiënten. Elke behandeling is erop gericht de lichaamsfuncties te versterken en het dagelijks functioneren, het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie te optimaliseren. Daarbij stimuleren we patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht te vergroten en weer eigenaar te worden over hun leven.

Ook zelf verleggen wij onze grenzen door voortdurende innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze zorg, op basis van patiëntervaring, behandelresultaat en wetenschappelijk onderzoek. Wij nemen de regie in de revalidatiezorg. Zo zorgen we voor de beste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Samenwerking is het kenmerk van revalidatiezorg.

Met tien vestigingen in de regio zijn we altijd dichtbij.

 

Onze missie

Basalt is hét erkende expertisecentrum  voor medisch specialistische revalidatiezorg in de regio. Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen in kracht te laten groeien, zodat zij (weer) in de samenleving kunnen meedoen. Net als onze patiënten bereiken wij ons doel door voortdurend onze grenzen te verleggen. Ons streven is het om het elke dag net iets beter te doen. 

Wij behandelen patiënten met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening:

  • door het aanbieden van (complexe) medisch specialistische revalidatiebehandelingen
  • door het voortdurend vernieuwen van de revalidatiezorg en
  • door een voortrekkersrol in te nemen in het netwerk van de revalidatiezorg: voor, tijdens en na de revalidatiebehandeling

Onze visie

Bij Basalt geven wij de revalidatiezorg samen met onze patiënten vorm. Daarbij is ons doel het in kracht laten groeien van de patiënt, zodat hij of zij kan meedoen in de samenleving. 

We hebben alle specialisten onder één dak, wij werken nauw samen met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen in de Zuid-Hollandse regio om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft. Ook hechten wij veel belang aan het innoveren van de zorg. Op die manier verhogen we de waarde van zorg voor de patiënt en brengen gelijktijdig zorgkosten terug.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits (voorzitter)
de heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter)
de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort
de heer drs. A.W. Vreugdenhil
de heer drs. P.J. Verhage
mevrouw mr. T.A.M. van den Ende

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundend Eenheden zijn belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit:

Drs. W. Wiegersma

 

Basalt is het resultaat van de fusie tussen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC). Beide organisaties beschikken over het HKZ-keurmerk voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg, Basalt dus ook. Dit betekent dat het werk zo is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de kennis van de behandelaars up-to-date te houden, de privacy van patiënten te waarborgen en de effecten van behandelingen te meten. 
Ook als Basalt zullen we voortdurend onze kwaliteit en veiligheid verbeteren, zodat we het keurmerk behouden. Een onafhankelijke, externe organisatie controleert regelmatig of wij nog aan de eisen voldoen. 

Basalt neemt ook deel aan het Kwaliteitsvenster voor revalidatie en Zorgkaart Nederland. Daarmee geven wij online inzicht in de kwaliteit van onze zorg en de ervaringen van onze patiënten.
 
Heeft u een suggestie of klacht? Dan kunt u dit formulier invullen.  

Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel binnen alle locaties van Basalt. Veiligheid is voor de patiënten, medewerkers en bezoekers de belangrijkste voorwaarde in de omgang met elkaar. We dragen zorg voor een veilige behandelomgeving en doen ons uiterste best om eventuele risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken. Dit doen we op verschillende manieren.

Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Onze organisatie heeft het certificaat voor het landelijke VeiligheidsManagementSysteem (VMS) behaald. Het geeft aan dat Basalt (voorheen het RRC en Sophia Revalidatie) een systeem heeft waarmee veiligheidsrisico’s voor patiënten doorlopend gesignaleerd worden, verbeteringen doorgevoerd worden, beleid goed wordt vastgelegd, geëvalueerd en aangepast.

Meldcode Huiselijk Geweld

Basalt werkt volgens de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode ondersteunt hulpverleners in het omgaan met signalen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Het doel is geweld te voorkomen of indien mogelijk zo snel mogelijk te stoppen.

Wat als het mis gaat?

Alle medewerkers van Basalt worden gestimuleerd om onvoorziene en mogelijk schadelijke gebeurtenissen met patiënten direct te melden via het meldsysteem zodat direct actie ondernomen kan worden. Door gebruik te maken van dit meldsysteem kunnen we bedreigingen voor patiëntveiligheid opsporen en verhelpen, proces- en systeemfouten achterhalen, leren van eerdere ervaringen en preventieve maatregelen nemen.

De VIM Adviescommissie (Veilig Incident Melden) neemt alle gemelde incidenten na afronding nog eens door. Eventueel doet zij navraag naar de afhandeling van het incident of de ingestelde verbeteracties. Deze adviescommissie kan eventuele trends signaleren en overlegt met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. 

Calamiteit

Wanneer het een zeer ernstig incident of een calamiteit betreft, zijn we verplicht om de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierover te informeren. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Dit betekent dat ook bij een ernstige verwonding, complicatie ten gevolge van onzorgvuldig handelen, ziekenhuisopname (na incident) of blijvende invaliditeit er een melding dient te worden gedaan bij de IGJ.
Om meer openheid te geven over het aantal bij de IGJ gemelde incidenten en hoe wij daarmee omgaan, plaatst Basalt informatie over het afgelopen jaar vanaf heden op de eigen website. Alle ziekenhuizen hebben afgesproken deze openheid te bieden. Met overigens wel de waarborg om de informatie zodanig te presenteren dat deze niet te herleiden is naar een specifieke gebeurtenis of patiënt.

Het RRC heeft in 2017 geen calamiteiten gemeld bij de IGJ. In 2017 zijn er bij het Sophia Revalidatie drie calamiteiten gemeld bij de IGJ. Het betrof hier twee valincidenten en één incident met betrekking tot wondzorg, allen met nadelige gevolgen voor de patiënt.

Openbaarheid Calamiteiten Sophia Revalidatie

Commissies

Binnen Basalt zijn verschillende commissies actief om de verschillende veiligheidsthema’s te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan een Infectie Preventie Commissie. 

 

   
   

 

Basalt kent vier adviesorganen die adviseren op verschillende beleidsterreinen van Basalt. Het betreft de Medische Staf, de Kernstaf, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Basalt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 
Wilt u doneren? Dat kan naar Basalt, IBAN NL22RABO 0136 4290 92.

Naam

Basalt Stichting (statuten)
Basalt (publiek)

RSIN

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 819902974 


Jaarverslagen

Jaarverslag Sophia Revalidatie 2017’ en ‘Jaarverslag Rijnlands Revalidatie Centrum 2017