Onderzoek


De afdeling IQ+R (Innovation, Quality + Research) doet toegepast wetenschappelijk onderzoek. Resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn direct bruikbaar in de revalidatiepraktijk.  De belangrijkste doelgroepen voor het onderzoek zijn patiënten met een beroerte en kinderen. Het onderzoek doen we vaak samen met het LUMC, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden. Samen met een groep (ex-)patiënten, onze ‘onderzoekspartners’, bepalen we welke vragen we onderzoeken en hoe we dat doen. 

FAST@Home

Doel: Realiseren en evalueren van een digitale revalidatieomgeving voor CVA-patiënten 
Op basis van de wensen en voorkeuren van patiënten en behandelaars is FAST@Home ontwikkeld, een digitale behandelomgeving. Hier hebben patiënten van Basalt toegang tot onder andere instructievideo’s voor fysieke en cognitieve oefeningen, een activiteitenmonitor en een dagboek, waar ook behandelaars of naasten in kunnen lezen. FAST@ HOME geeft patiënten en hun naasten meer regie. Door extra te oefenen herstellen zij sneller en door de informatie in FAST@Home weten zij meer over CVA.

SCORE

Doel: Beantwoorden van onderzoeksvragen voor analyse van behandelingsresultaten en publicatie daarvan
Sinds 2014 verzamelt Basalt in Den Haag en Leiden gegevens bij en van CVA-patiënten. Dit gebeurt vanaf de opname in de kliniek of vanaf de start van een poliklinisch traject en tot 30 maanden na ontslag. De onderzoeksvragen gaan over de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie. Op basis van deze analyse zijn al verschillende publicaties verschenen.
Status: Lopend
Contactpersonen: Sietske Tamminga, Winke Pont, Paulien Goossens, Thea Vliet Vlieland
Subsidie: Deels uitgevoerd met SKMS-subsidie

Zobest!

Vraag: Wat zijn de langetermijngevolgen van CVA voor de bovenste extremiteit (arm, schouder, hand, etc) Wat is de zorgbehoefte? 
Over deze studie zijn verschillende artikelen verschenen.
Status: Lopend
Contactpersonen: Henk Arwert, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland
Subsidie: Deels Landsteinerstichting

Brainpower

Vraag: Wat zijn de gevolgen van NAH op slaap en vermoeidheid bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen?
Status: Lopend
Contactpersonen: Frederieke van Markus, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland

ZuPER

Doel: de zorg voor patiënten na reanimatie verbeteren, met name patiënten met cognitieve klachten na reanimatie 
Sinds 2011 zijn gegevens verzameld en onderzoeksvragen beantwoord. Op basis hiervan zijn verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven en presentaties gegeven. Ook verscheen een handboek voor de revalidatie van patiënten na reanimatie.
Status: Lopend
Contactpersonen: Liesbeth Boyce en Paulien Goossens
Subsidie: Deels ZonMW, deels SKMS

CP-FAIME

Vraagstelling: Wat is de impact op het gezin als een kind cerebrale parese (CP) heeft? Hoe ervaren/ervoeren de ouders de psychosociale zorg en informatie rondom CP? Wat zijn hun wensen op dit gebied?
Status: Lopend sinds 2017 (in samenwerking met LUMC)
Contactpersonen: Menno van der Holst en Thea Vliet Vlieland

MEEDOEN?!

Vraag: Hoe is de ontwikkeling van kinderen en jongeren waar het gaat om hun participatie in de maatschappij, het functioneren van het gezin en de kwaliteit van leven na de diagnose niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Welke factoren hebben hier invloed op? Hoe past ons behandelaanbod hierin?
Een belangrijk doel van revalidatie is om patiënten en gezinnen zo goed mogelijk te laten meedoen in de maatschappij en het dagelijks leven. Er is nog erg weinig bekend over de langetermijngevolgen van NAH voor kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 13-25 jaar die met NAH zijn aangemeld bij een revalidatiecentrum. 
Status: Lopend
Contactpersoon: Arend de Kloet
Subsidie: Hersenstichting en Fonds Nuts Ohra

Patiëntactivatie na longrevalidatie

Vraag: Zijn patiënten met een chronische longaandoening na longevalidatie actiever bezig met hun gezondheid? Welke factoren spelen hierbij een rol?
Longrevalidatie is niet alleen bedoeld om de fysieke en psychologische toestand van patiënten met een chronische longaandoening te verbeteren, maar ook hun zelfmanagement en gezondheidsgedrag. 
Status: Lopend
Contactpersonen: Steffi Janssen en Jannie Abbink

Eerstelijns CVA-netwerken

Doel: in kaart brengen van de structuur, het proces en de uitkomsten van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland. 
Het resultaat van dit onderzoek is een rapport en een website;. Op basis van de inventarisatie ondersteunt en monitort IQ+R de ontwikkeling van netwerken in Leiden en Den Haag. 
Status: inventarisatie afgerond, vervolg onderzoek lopend
Contactpersonen: Paulien Goossens en Félicie van Vree
Subsidie: SKMS

Onderzoeks- en innovatiepartners

Doel: Input voor onderzoek ophalen bij (ex)patiënten
Basalt wil patiënten betrekken bij onderzoek en innovatie. In Leiden is sinds 2011 een groep (ex)patiënten met NAH als onderzoekspartner betrokken bij de onderzoekslijn NAH. Drie keer per jaar komen zij bij elkaar om onderzoeksvragen, - opzet en -resultaten te bespreken. In Den Haag is sinds 2015 een groep (ex-)patiënten (nu 15, uitbreiding naar 25) op vergelijkbare wijze betrokken bij innovaties. 
Status: doorlopend 
Contactpersonen: Arend de Kloet en Félicie van Vree

Breinstraat en Social Participation and Navigation (SPAN)

Vraag: Kan de Breinstraat-app worden aangevuld met een behandeloptie zoals SPAN, die behandeling/begeleiding en monitoring op afstand mogelijk maakt? Zo ja, hoe?
De Breinstraat-app is opgezet om kinderen en jongvolwassenen

 • te informeren over NAH door:
  • een animatiefilm met uitleg over wat NAH is.
  • links naar andere bronnen over NAH
 • inzicht te geven in het te verwachten traject o.a. zorg en terug naar school (‘straat van herstel’ met animaties en tips)
 • ze hun eigen verhaal te laten optekenen in hun ‘hersenletselpaspoort’. Dit kunnen ze ook delen met anderen.

De Hersenstichting heeft de app overgedragen aan Heliomare, Basalt en BreinSupport voor duurzame implementatie in Nederland. 
Status: Aanvraag in voorbereiding
Contactpersonen: Arend de Kloet (i.s.m. Coen van Bennekom, Martine Kapitein)

 

 

 

Van veel onderzoeken die wij deden, hebben we infographics gemaakt.

(Op sommige resultaatkaarten staat 'Rijnlands Revalidatie Centrum'. Dit zijn onderzoeken van voor de fusie tussen Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie tot Basalt. Zij hebben in de meeste gevallen betrekking op patiënten die in Leiden revalideerden.)

 

 

Neurologische patiënten
Cognitieve problemen bij reanimatiepatiënten

Hartpatiënten
Effecten hartrevalidatie

Oncologische patiënten
Evaluatie oncologische revalidatie Leiden
Evaludatie oncologische revalidatie Den Haag
Effect revalidatie voor hematologische patiënten
Evaluatie revalidatie bij longkanker

Chronische-pijnpatiënten
Evaluatie Pijnrevalidatie
Lange-termijneffecten Pijnrevalidatie

Jongeren
Participatie jong volwassenen met Erbse Parese

Kinderen
Beoordeling Kinderrevalidatie

Algemeen
Beoordeling revalidatiebehandeling Volwassenen
Verbetering kwaliteit van leven door revalidatie

De specialistische behandelteams van Basalt, bestaande uit artsen, therapeuten en verpleegkundigen, behandelen patiënten volgens de principes van Evidence Based Practice. EBP hanteren we als middel om de beste behandeling aan onze patiënten te geven. Het EBP principe komt erop neer dat de keuze voor de inhoud en vorm van het behandelprogramma is gebaseerd op drie pijlers:

 • De hulpvraag en wensen van de patiënt
 • Actuele publicaties in (inter)nationale literatuur, ‘bewijs’
 • Onze expertise

Wat betekent EBP revalideren?

Praktisch betekent het het volgende. Bij de start van de behandeling geeft elke patiënt specifieke hulpvragen aan. Op basis van de hulpvragen en de medische prognose stelt de revalidatiearts in samenspraak met het behandelteam en de patiënt de concrete revalidatiedoelen vast. Binnen het behandelplan spreken we vervolgens ook duidelijke termijnen af waarbinnen de doelen bereikt zullen worden. Onze artsen en behandelaren vullen hun ervaring voortdurend aan met actuele informatie uit wetenschappelijke literatuur, vakbladen, landelijke en internationale richtlijnen, scholing en congressen. Zij zorgen dat actuele kennis uit al deze bronnen binnen de behandelteams wordt gedeeld. Het best beschikbare bewijs vormt de basis van onze revalidatiebehandelingen. Dat hebben we per patiëntgroep vastgelegd in behandelprogramma’s.

Wat betekent dat voor de patiënt?

Elke behandeling is uniek en maatwerk, want de drie onderdelen van revalideren volgens EBP maken het geheel voor iedere patiënt anders. Al onze behandelingen zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. In de jarenlange geschiedenis van de medisch specialistische revalidatie zijn behandelprogramma’s aanvankelijk ontstaan uit kennis en ervaring. De wetenschap ontwikkelt zich, dus ook behandelingen evolueren. Dat betekent dat je voortdurend alert moet zijn op veranderde inzichten. Bij Basalt is afgesproken dat we volgens een cyclus werken. Daarmee kunnen we waarmaken dat we voldoen aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten.
De EBP cyclus bestaat uit vier stappen:

 • EBP behandelprogramma’s opstellen
 • behandelen en meten
 • behandelresultaten evalueren
 • behandelprogramma aanpassen

Excellente zorg

Het betekent dus de beste behandeling voor de patiënt, dat staat voor ons voorop. Daarnaast dragen we met deze manier van werken en met het onderzoek dat we binnen ons centrum uitvoeren, bij aan innovatie van kennis in ons vakgebied, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg voor de hele revalidatiesector. Goed onderbouwde, veilige en patiëntgerichte zorg voor een redelijke prijs: Dat is onze definitie van excellente zorg.